همکاران محترم نظر خود را راجع به مدیر ،معاون آموزشی،معاون فرهنگی و مادریار از ابتدای امسال تا کنون بفرمایید
لطفا تا پایان ساعت 23 امشب نظر خود با توضیحات کامل را اعلام کنید

فرم رضایت