خوش آمدید

موسسه فرهنگی انشاء

اندیشه های ناب شیعی ایرانی اسلامی

هجوم فرهنگی بیگانگان و غفلت ما باعث دوری و توجه نکردن به گنجینه های دینی و اسلامی شده است در حالی که آن گنجینه ها حاوی مطالب مورد نیاز در تمام شئون زندگی ما هستند.

موسسه انشاء با هدف ترویج زیبایی های دین اسلام بصورت کاربردی و اثر بخش در زندگی مردم بنا شده است

تا در تمام شئون زندگی مزه رهیافت های قرآن و حدیث با برهان های عقلی و تجربه های مادی و ماورایی را بچشند .

رهیافت هایی با شاخص اسلامی شیعی اییرانی 

آینه زمان موسسه انشاء

شروع پژوهش های مبنایی

31 شهریور 1380

کارگروه های تخصصی مدرسه میرزاحسین

1 مهر 1387

تاسیس مرکز مشاوره

31 شهریور 1390

تاسیس مرکز مشاوره و مهدبازی در شهر قزوین

31 شهریور 1394

تاسیس مهدبازی

1 مهر 1395

تاسیس مدرسه انسان

31 شهریور 1396

تاسیس ادبستان های دخترانه و پسرانه در تهران

31 شهریور 1397

تاسیس ادبستان اصفهان

31 شهریور 1398

لیست علاقه مندی ها 0 حذف همه