آدرس موسسه: اصفهان، میدان قدس(طوقچی) ،ابتدای خیابان مصلی طبقه دوم امامزاده ابراهیم
مدیر عامل: سید اصغر اسماعیلی