نام و نام خانوادگیهادی دهداری
کدملی۲۳۷۲۴۸۵۲۰۲
جنسیتمرد
تیپ12
درصد تیپ۸۰