تست الفت

"*" indicates required fields

Hidden
از نیکوکاران صحرا د لم.(به راحتی به دیگران کمک می کنم)*
با د یگران انس می گیرم.(با دیگران زود اخت می شوم)*
خوش برخورد و خوش خلق هستم.*
از اینکه اُبهّتم شکسته شود ناراحت نمی شوم.*
با دیگران سازگارم.*
با خد اوند متعال انس دارم.*
همنشینان و دوستان بدی ندارم.*
به فکر آخرت هستم.*
سابقه ی د وستی ام با بعضی بیش از 5 سال است.*
به دیگران خیر می رسانم.*
در دوستی ها و دشمنی ها خداوند متعال را در نظر می گیرم.*
اگر از کسی عصبانی شوم درباره اش بد نمی گویم.*
اهل خرج کردن برای دوستان هستم.*
اهل قرض دادن به د یگران هستم.*
کارهایم را محکم و متقن انجام می دهم.*
اگر کسی به من بدی کند و بتوانم جوابش را بدهم از او می گذرم.*
خوب و بد را درست تشخیص می دهم.*
از قوانین و حدود الهی تعدی نمی کنم.*
همنشینان و دوستان خوبی دارم.*
برای دین د یگران سود مند م.*
حق و باطل را درست تشخیص می دهم.*
برای د یگران هم حق قائلم.*
سخن گفتنم برای دیگران ملال آور است.*
با سخن گفتنم دیگران را غمگین می کنم.*
هر که من را شاد کند او را شاد می کنم.*
پشت سر افراد بد می گویم.*
به دوستانم فخر نمی فروشم.*
در مصیبت ها به هم می ریزم و بی تابی می کنم.*
سوءظن دارم.*
باریک بین و مو شکافم.*
خرده گیری می کنم.*
کارهایم را با نقشه و حیله جلو می برم.*
در معاشرت با دیگران نرم خو هستم.*
اگر بزرگتر از خود را ببینم با خود می گویم او د ر ایمان و عمل صالح بر من پیشی دارد.*
اگر همسال خود را ببینم با خود می گویم من به گنهکاری خود یقین دارم و در گنهکاری او تردید، پس چرا یقینم را رها کنم و به تردیدم چنگ زنم.*
اگر کوچکتر از خود را ببینم با خود می گویم من در معاصی از او جلوترم.*
اگر از دیگران نسبت به خود بی مهری دیدم می گویم این گناه و تقصیر من است.*
ظاهر و باطنم با دیگران یکی است.*
آبرو وعیب دیگران را آبرو وعیب خود می دانم.*
در هنگام گرفتاری، دیگران را تنها نمی گذارم.*
دوستانم را بر خودم ترجیح می دهم.*
همه ی اسرارم را با دوستانم در میان نمی گذارم.*
به دیگران به اند ازه ای که به من احترام می گذارند احترام می گذارم.*
سر و وضع و لباس خود را آراسته می کنم.*
عجولم.*
دیگران را سرزنش نمی کنم.*
افکار و اخلاق و رفتار دیگران را تحمل می کنم.*
اگر به کسی قول دهم حتما به آن عمل می کنم.*
اگر به کسی خوبی کنم منت نمی گذارم.*
اگر کسی خواسته ام را بر نیاورد به او تهمت و افترا می زنم.*
اگر کسی با من سازگاری کرد به او حسادت و تعدی می کنم.*
اگر کسی با من ناسازگاری کرد با او جدال و دشمنی می کنم.*
از جبران خوبی د یگران به خودم ناتوانم.*
نسبت به کسی که به من زور گفته افراط می کنم.*
سخنم را نمی توانم نگه دارم.*
با آبروی مرد م بازی می کنم.*
اهل تظاهر به معصیت خداوند متعال نیستم.*
از راه دین خدا بیرون نیستم.*
کردارم زشت و ناپسند نیست.*
در امانت خیانت کار نیستم.*
به دیگران ظلم نمی کنم.*
سخن چین نیستم.*
آنچه برای مردم نمی پسند م برای خود می پسندم.*
از مردم عیبجویی می کنم.*
پشت سر مردم آنچه را نمی پسندند می گویم.*
ناد ان و جاهل هستم.*
برای خود ارزش قائلم.*
مردم را راستگو می دانم.*
با خویشاوندان خود رابطه ای ندارم.*
د ست و دل باز و سخاوت مند هستم.*
رودربایستی و حرمت میان خود و دوستانم را از میان نمی برم.*
آنچه برای خود نمی پسندم برای مردم می پسندم.*
دوستانم را ناراحت نمی کنم.*
با دوستانم شوخی بی جا نمی کنم.*
با دوستانم جر و بحث نمی کنم.*