نمایش 1 - 19 از 19

Result Numberنام و نام خانوادگینام پدرشماره ملیشماره موبایل دانش اموز:شماره تماس منزل :شماره موبایل پدرشماره موبایل مادر
1فاطمه مهرابیحمید۱۲۷۵۵۸۴۱۷۹۰۹۱۳۵۵۵۴۹۱۷۳۳۴۴۸۹۹۰0913600022809359623836
2ستایش سیامکیمصطفی1275612962.۹۹۲۴۹۱۳۰۹۴۳۴۵۹۷۲۶۷۰۹۱۳۳۰۷۸۱۳۲09131085068
3مطهره عابدینیمحمد127577391509369801630۳۳۳۶۹۷۰۱0913808441609369801630
4نرگس آشوریغلامرضا۱۲۷۵۱۸۷۶۵۱۰۹۹۴۱۴۲۵۰۹۰۳۶۶۰۲۴۳۲۰۹۱۳۹۰۲۰۴۴۳۰۹۹۰۹۴۸۷۶۶۳
5نگار اکبریعلی124 7547414409909410310355784090913100031009336889215
6ستایش محمدی ارانیروح اله127526959109372763800355115050937276380009221221263
7نرگس آشوریغلامرضا۱۲۷۵۱۸۷۶۵۱۰۹۹۴۱۴۲۵۰۹۰۳۶۶۰۲۴۳۲۰۹۱۳۹۰۲۰۴۴۳۰۹۹۰۹۴۸۷۶۶۳
8زهرا خیری حبیب آبادیابراهیم۱۲۷۵۴۳۴۵۰۹۰۹۳۶۷۵۹۶۱۵۷۳۵۷۷۶۲۶۴۰۹۱۳۳۱۱۰۱۴۴۰۹۳۶۵۲۶۴۵۶۸
9حدیث دیانی مقدممهدی127525005109134635645031345961050913425820009133004866
10ملیکا سلامیحسینعلی۱۱۰۰۷۱۱۱۹۸09136022124-۰۹۱۳۳۲۰۸۳۷۳۰۹۱۳۶۰۲۲۱۲۴
11فاطمه زهرا نوارچیانمحمد حسین12753929210938 780 3670355521410991816570309352568799
12حانیه یادگاراحمد127465233209138978473031323263050913200177009138087044
13ستایش حسین زاده صلاتیمحمد۱۲۷۵۴۲۱۳۹۳۰۹۳۸۷۲۶۲۲۱۶۰۳۱۳۳۳۷۵۴۸۹۰۹۱۳۹۰۹۲۲۱۶۰۹۱۳۵۵۳۸۹۹۷
14فاطمه ربانی خوراسگانیاحسان127540364609398701490352401290913212978809354380828
15سلالهعلی127510885709107517852345955080913215864509134147314
16مریم جوانیاحمدرضا127545950109362122261031377305930913311295909130762959
17مرضیه نژادالحسینیسید رضا۱۲۷۵۱۹۷۵۹٠٠۹۱۳۸٠۱۲۸۹۷۳۲۳۵۱۲۷٠09131139639٠۹۱۳۸٠۱۲۸۹۷
18دینا عابدزادهامیر127519051009944222740364128530913693002009131927370
19خانمعلی۱۲۸۶۸۹۶۴۹۸۰۹۰۰۰۲۳۵۴۶۷۰۳۱۳۳۳۳۴۴۴09090900000..
Result Numberنام و نام خانوادگینام پدرشماره ملیشماره موبایل دانش اموز:شماره تماس منزل :شماره موبایل پدرشماره موبایل مادر