مرکز تحقیقات

۰۹آذر ۱۳۹۷

در بخش تحقیقات به تولید علم و نظریه پرداخته می‌شود و با درنظر گرفتن این که این تولیدات پژوهشی می‌بایست برای قسمت خدمات و آموزش آماده گردد، آن‌ها را در قالب‌های گوناگون مانند کتاب، جزوه، متن درسی، تست و … آماده می‌نماید. تحقیقات مؤسسه انشاء شامل سه دسته‌ ‌است: الف. تحقیقات انجام شده ب. تحقیقات […]