مدرسه انسان

۰۴آذر ۱۳۹۷

موسسه فرهنگی انشاء فرزند حوزه علمیه است.و خود را متعلق به شجره طیبه حوزه های علمی شیعی در همه علوم و دوران های خود می داند.فرآورده ها و محصولاتی که از این موسسه در اختیار جامعه علمی قرار می گیرد محصول تلاش های عالمان شیعه در طول تاریخ تعلیم و تعلّم و حوزه های فکری […]